Zakup towary o wartości co najmniej 100 € a my dostarczymy je do Ciebie zadarmo.

Ogólne warunki umowy

Niniejsze Ogólne warunki umowy (zwane dalej „warunkami umowy“) dotyczą umów uzgodnionych za pośrednictwem sklepu on-line Ginlac, umieszczonego na interfejsie https://ginlac.eu/ (zwany dalej „interfejs“) pomiędzy

naszą spółką:

KGI s.r.o., z siedzibą Karenova 991/6, 150 00, Praha 5 – Košíře

Regon: 03242510

NIP: CZ03242510

zapisaną w rejestrze handlowym Miejskiego Sądu w Pradze, sekcja C, poz. 229116

Adres korespondencyjny: Karenova 991/6, 150 00, Praha 5 – Košíře

Nr telefonu: 608 716 669

e-mail kontaktowy: info@ginlac.eu

zwaną dalej  sprzedającym

oraz osobą zamawiającą jako kupującym.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Streszczenie warunków handlowych umowy

Poprzez umowę kupna zobowiązujemy się do dostarczenia kupującemu towaru podanego w zamówieniu, a kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłacenia nam jego ceny sprzedaży. Do zawarcia umowy potrzebne jest dostarczenie zamówienia oraz przyjęcie go przez nas (zgodnie z art. 2). Informacje o cenach znajdują się w art. 3. Możliwe formy płatności i dostawy znaleźć można w art. 4 i 5. Informacje o możliwościach odstąpienia od umowy po przyjęciu towaru są w art. 6. Reklamacje są określone w naszym Regulaminie reklamacyjnym.

1.2 Chodzi o umowę konsumencką?

O umowę konsumencką chodzi w sytuacji, kiedy kupujący jest konsumentem, tzn. jest osobą fizyczną i nabywa towar poza swoją działalnością gospodarczą lub poza ramami samodzielnego wykonywania swego zawodu. W przeciwnym wypadku o umowę konsumencką nie chodzi i tym samym kupującego nie dotyczy ochrona konsumenta wg przepisów prawnych oraz niniejszych ogólnych warunków umowy.

1.3 Czym kierują się nasze wzajemne prawa i obowiązki?

W pierwszym szeregu umową, tworzoną przez następujące dokumenty:

 • niniejsze warunki handlowe, określające nasze wzajemne prawa i obowiązki;
 • Regulamin reklamacyjny, którym kupujący kieruje się w przypadku reklamacji towaru;
 • zasady ochrony danych osobowych, określające warunki ochrony danych osobowych kupującego;
 • warunki i wskazówki, podane w internetowym interfejsie, zwłaszcza w przypadku podpisywania umowy;
 • zamówienie oraz jego przyjęcie z naszej strony,

zaś w kwestiach nieokreślonych przez niniejszą umowę nasze wzajemne prawa i obowiązki kierują się czeskim systemem prawnym, zwłaszcza następującymi przepisami:

 • ustawą nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, w brzmieniu późniejszych przepisów (zwany dalej „Kodeks cywilny“);
 • ustawą nr 634/1992 Dz.U., O ochronie konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów (w przypadkach dotyczących konsumenta).

Jeżeli kupujący ma miejsce zamieszkania poza granicami Republiki Czeskiej lub jeżeli stosunki prawne kupującego zawierają jakiś inny element międzynarodowy, kupujący zgadza się z tym, że nasz wzajemny stosunek będzie się  kierował czeskim prawem. W przypadku, kiedy kupujący jest konsumentem, a  porządek prawny państwa w miejscu zamieszkania przyznaje poziom ochrony praw konsumenta wyższy niż porządek prawny czeski, przyznajemy kupującemu odpowiedni wyższy poziom ochrony.

1.4 W jaki sposób wyrazić zgodę na warunki handlowe?

Poprzez przekazanie zamówienia oraz potwierdzenie w internetowym interfejsie kupujący potwierdza, że z warunkami handlowymi się zapoznał i zgadza się z nimi.

1.5 Co trzeba jeszcze wiedzieć na temat warunków handlowych?

W sytuacji, kiedy któreś z postanowień niniejszych warunków handlowych jest nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do zastosowania (lub takim się stanie), zostanie zastąpione przez inne postanowienie, najbardziej zbliżone swym znaczeniem. Nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Treść warunków handlowych jesteśmy upoważnieni zmieniać lub uzupełniać. Prawa kupującego i jego obowiązki kierują się zawsze taką treścią warunków handlowych, jakie obowiązywały w trakcie zawarcia umowy. Zmieniać lub uzupełniać warunki umowy można wyłącznie w formie pisemnej.

2. UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY

2.1 W jaki sposób zawrzeć umowę kupna/sprzedaży?

Do zawarcia umowy jest potrzebne odesłanie zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi oraz jego przyjęcie z naszej strony. Zwracamy uwagę na to, że prezentacja towarów na naszym internetowym interfejsie ma tylko charakter informacyjny i nie chodzi w nim o propozycję zawarcia umowy w znaczeniu § 1732 art. 2 Kodeksu cywilnego.

2.2 W jaki sposób dostarczyć zamówienie?

Zamówienie można podać za pośrednictwem internetowego interfejsu (wypełniając odpowiedni formularz) lub w inny sposób spośród oferowanych w interfejsie. Zamówienie zawierać musi wszystkie informacje, określone w formularzu.

Przed odesłaniem zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień przedstawimy kupującemu rekapitulację zamówienia z ostateczną ceną włącznie (z wliczeniem wszystkich ceł, podatków i opłat). W ramach rekapitulacji kupujący ma po raz ostatni możliwość przeprowadzenia zmian we wpisanych danych.

Zamówienie wiążące zostaje podane poprzez naciśnięcie  klawisza „Zamówić“. Dane przedstawione w zamówieniu wiążącym traktujemy jako prawdziwe i kompletne. W przypadku potrzeby dokonania ich zmiany prosimy o informowanie nas telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.

2.3 Czy już odesłane zamówienie można wycofać lub zmienić?

Zamówienie, którego jeszcze nie przyjęliśmy, można wycofać lub zmienić telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.  Wszystkie zamówienia przez nas przyjęte są wiążące. Wycofanie lub zmiana zamówienia w późniejszym terminie jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z nami. O ile w ten sposób zostanie wycofane zamówienie towaru, w związku z którym nie można odstąpić od umowy (szczegóły w art. 6), jesteśmy upoważnieni do domagania się pokrycia kosztów, związanych z realizacją umowy.

2.4 W jaki sposób można stwierdzić, że zamówienie przyjęliśmy, i od kiedy jest umowa zawarta?

Umowa kupna/sprzedaży zawarta jest z chwilą dostarczenia przez nas potwierdzenia o przyjęciu zamówienia na adres e-mail, podany w zamówieniu. W przypadku, gdyby do przyjęcia zamówienia nie doszło, umowa zostaje zawarta z chwilą odebrania zamówionego towaru.

2.5 Czy istnieje możliwość otrzymania umowa w formie pisemnej?

Dokumenty, wchodzące w skład umowy, zostaną przekazane e‑mailem lub na życzenie kupującego w postaci drukowanej drogą pocztową. W przypadku przesyłania drogą pocztową jesteśmy upoważnieni do wymagania pokrycia kosztów z tym związanych.

Dokumenty, wchodzące w skład umowy, przechowywujemy w archiwum w postaci elektronicznej. Umowa nie jest dostępna osobom trzecim.

3. CENA

3.1 Czy cena, podana w internetowym interfejsie może ulec zmianie?

O ile cena, podana w związku z towarem w internetowym interfejsie lub w trakcie zamawiania nie jest już aktualna, niezwłocznie o takiej zmianie kupującego poinformujemy. Zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia,  jeżeli do zmiany doszło w czasie pomiędzy odesłaniem zamówienia a jego przyjęciem przez nas.

W przypadku, gdyby z naszej strony doszło do ewidentnego błędu o charakterze technicznym w związku z przedstawieniem ceny na interfejsie lub w trakcie zamawiania, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towaru za cenę ewidentnie błędną.

3.2 Czy można kombinować zniżki na ceny towarów?

Ewentualnych zniżek z ceny towarów nie można kombinować nawzajem, o ile na  interfejsie nie zostało to wyraźnie podane.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 Jakie formy płatności akceptujemy?

Za zakupy zapłacić można w następujący sposób:

 • w gotówce w przypadku przesłania towaru za pobraniem lub w przypadku korzystania z usługi punktów odbioru towarów;
 • bezgotówkowo za pośrednictwem portalu płatniczego PayPal;
 • bezgotówkowo przed dostarczeniem towaru w formie przelewu na nasze konto bankowe (wskazówki na ten temat zostaną przekazane w ramach potwierdzenia zamówienia).

Inne sposoby lub ewentualne dopłaty związane z innymi sposobami płatności podane są w naszym interfejsie.

4.2 Kiedy nastaje termin zapłaty ceny zakupu?

W przypadku płacenia gotówkowego terminem zapłaty jest czas odbioru towaru. W razie płatności bezgotówkowej wyprzedzającej dostawę towaru termin płatności jest pięć dni od przyjęcia zamówienia, przy czym zapłata zostaje uznana w chwili wpłynięcia odpowiedniej sumy na nasze konto bankowe lub konto portalu płatniczego. O ile odpowiedniej kwoty nie otrzymamy w terminie płatności, jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od umowy.

4.3 Czy możemy wymagać płacenia zaliczki lub zapłaty z góry?

Trzeba brać pod uwagę, że zgodnie z § 2119 poz. 1 Kodeksu cywilnego jesteśmy upoważnieni do wymagania zapłacenia całej ceny towaru (ew. zaliczki) przed jego wysyłką lub przekazaniem.

4.4 W jaki sposób wystawiamy rachunek w związku z elektroniczną ewidencją utargu oraz dokument podatkowy?

Zgoda z niniejszymi warunkami handlowymi oznacza równocześnie zgodę na wystawienie rachunku wg ustawy nr 112/2016 Dz.U., o ewidencji utargu, w brzmieniu późniejszych przepisów, oraz dokumentu podatkowego w formie elektronicznej.

5. WARUNKI DOSTAWY

5.1 W jaki sposób przesyłamy towar?

Sposoby dostarczania towaru włącznie z ich kosztami przedstawione są w naszym internetowym interfejsie. Konkretny sposób dostarczenia towaru może kupujący wybrać w ramach zamawiania.

W zamówieniu zawsze podana zostanie ostateczna cena, obejmująca również koszt wybranego sposobu dostawy.

5.2 Kiedy towar dostarczymy?

Czas, potrzebny na dostarczenie towaru, zależny jest od jego dostępności oraz wybranego sposobu transportu i sposobu płatności. Na czas trwania dostawy, realizowanej przez eksternistycznych dostawców, nie mamy wpływu. W razie problemów związanych z czasem trwania dostawy prosimy o kontakt, my postaramy się sytuację z dostawcą rozwiązać.

Towar, który jest do dyspozycji na magazynie, wysyłamy zazwyczaj w trakcie dwu dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia (w przypadku wysyłki za pobraniem lub odbioru osobistego), ewentualnie od momentu potwierdzenia płatności na naszym koncie (w przypadku płatności bezgotówkowej).

Towar, którego nie ma chwilowo na magazynie, wysyłamy jak tylko będzie to możliwe. O dokładnej dacie wysyłki będziemy kupującego informować.

Dostawą towaru zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi rozumiemy moment doręczenia towaru. Jeżeli kupujący bez podania powodu odmówi przyjęcia towaru, nie jest taki fakt rozumiany jako niewypełnienie naszego obowiązku dostarczenia towaru ani też jako odstąpienie od umowy ze strony kupującego.

Prawo własności w stosunku do towaru uzyskuje kupujący z chwilą zapłacenia całej ceny towaru.

5.3 Jak postępować podczas podbioru towaru?

Podczas odbioru towaru trzeba sprawdzić, czy opakowanie towaru nie jest uszkodzone. Jeżeli kupujący stwierdzi braki, niezwłocznie powinien poinformować dostawcę oraz nas.   O ile kupujący odmówi przyjęcia towaru z uszkodzonym opakowaniem, nie jest to traktowane jako bezzasadna odmowa przyjęcia towaru.

W chwili przyjęcia towaru (lub z chwilą, kiedy kupujący był zobowiązany towar przyjąć, ale niezgodnie z umową tego nie uczynił), odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie, uszkodzenia czy utratę towaru przechodzi na kupującego.

5.4 Co się stanie w przypadku, kiedy kupujący towaru nie przyjmie?

Jeżeli towar trzeba dostarczyć ponownie lub w inny niż uzgodniony sposób z przyczyn, zaistniałych po stronie kupującego, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów, związanych z takim dostarczeniem.

W przypadku, kiedy towar nie zostanie bez należytego uzasadnienia odebrany, mamy prawo do zwrotu kosztów związanych z dostawą i składowaniem towaru, jak również ewentualnych innych kosztów, wynikających z nieodebrania towaru.

W razie płacenia gotówką w przypadku dostawy za pobraniem lub w przypadku odbioru osobistego jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od umowy. Jeżeli jednak cena została już zapłacona (w razie płatności przed dostawą towaru) jesteśmy upoważnieni do  zastosowania sprzedaży towaru w formie samopomocy zgodnie z § 2126 Kodeksu cywilnego.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1W jaki sposób kupujący może od umowy odstąpić?

Kupujący może od umowy kupna/sprzedaży odstąpić bez podania powodu w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia towaru; jeżeli dostawa podzielona została na kilka części, wówczas terminem jest data przyjęcia ostatniej z części dostawy. Informację o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży zalecamy przesłać na nasz adres korespondencyjny razem z towarem lub na e-mail i niezwłocznie przesłać towar na nasz adres korespondencyjny. W celu odstąpienia od umowy można wykorzystać wzór formularza.

6.2 Jakie są konsekwencje odstąpienia od umowy?

W wyniku odstąpienia od umowy dochodzi do unieważnienia umowy od samego początku i traktowana jest, jakby nie została zawarta.

W przypadku, kiedy razem z towarem został kupującemu za jego zgodą przekazany podarunek, umowa o darowiźnie z chwilą odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży przez którąkolwiek ze stron traci ważność.  Podarunek trzeba odesłać z powrotem razem ze zwrotem towaru.

6.3 W jaki sposób kupujący zwraca towar?

Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy na nasz adres korespondencyjny, do któregokolwiek  zakładu firmy lub na adres naszej siedziby. Towaru nie można wysyłać za pobraniem, nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania go w tej formie.

Do zwracanego towaru warto załączyć:

 • kopię dokumentu dostawy oraz faktury (jeżeli były wystawione) ew. inny dokument potwierdzający zakup towaru;
 • pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na naszym formularzu lub w inny sposób) oraz o wybranym sposobie zwrotu pieniędzy.

Nieprzedstawienie któregoś z wymienionych wyżej dokumentów nie jest przeszkodą pozytywnego załatwienia odstąpienia od umowy zgodnie z normami prawnymi.

6.4 Kiedy kupujący otrzyma swoje pieniądze z powrotem?

Wszystkie środki finansowe, które przyjęliśmy, zwrócimy kupującemu w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy. Trzeba jednak pamiętać, że nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu pieniędzy, dopóki towar nie zostanie nam zwrócony lub nie zostanie udokumentowane, że towar został odesłany.

Prócz ceny zakupu kupujący ma prawo do zwrotu kosztów dostarczenia towaru. O ile jednak kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru spośród oferowanych przez nas, zwrócimy koszty dostawy towaru w wysokości odpowiedniej do najtańszej formy dostawy.

Pieniądze zwrócimy w taki sam sposób, w jaki je otrzymaliśmy (o ile w terminie do dziesięciu dni od odstąpienia od umowy kupujący nie przedstawi żadnej innej formy i nie powstaną mu w ten sposób żadne koszty dodatkowe), lub w sposób, jaki kupujący wybierze.

Koszty związane z odesłaniem zwracanego towaru pokrywa kupujący, również w przypadku, kiedy towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony w formie zwykłej przesyłki pocztowej.

6.5 Co się stanie, jeżeli zwracany towar jest uszkodzony?

W ramach odsyłania kupujący powinien zapakować towar w odpowiedni sposób, żeby nie doszło do jego uszkodzenia czy zniszczenia.

O ile stwierdzimy, że towar zwracany przez kupującego jest uszkodzony, używany, zanieczyszczony lub częściowo zużyty, kupujący jest odpowiedzialny za obniżenie wartości towaru.

6.6 Kiedy odstąpienie od umowy jest niemożliwe?

Zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego nie można odstąpić od umowy między innymi w przypadku następujących umów:

 • o dostawie towaru, który został dostosowany wg indywidualnego życzenia kupującego lub dla niego;
 • o dostawie towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu, jak również towarów, które po dostarczeniu kupującemu zostały nieodwracalnie wymieszane z innymi wyrobami.

6.7 Kiedy od umowy odstąpić możemy my?

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

 • nie otrzymaliśmy od kupującego kwoty finansowej zgodnej z ceną zakupu w terminie zapłaty lub towar nie został odebrany;
 • towar z przyczyn obiektywnych (przede wszystkim dlatego, że towar nie jest już produkowany, dostawca przestał go dostarczać do RC itp.) nie może być zgodnie z pierwotnymi warunkami dostarczony;
 • wykonanie stanie się obiektywnie niemożliwym lub niezgodnym z prawem.

W sytuacji, kiedy nastanie któraś z wymienionych wyżej sytuacji, niezwłocznie o tym kupującego poinformujemy.

O ile kupujący w pełni lub częściowo uiścił cenę zakupu, zwrócimy przyjętą sumę w terminie do pięciu dni od odstąpienia od umowy bezgotówkowo na konto, które kupujący nam w tym celu poda, lub na konto, z którego pieniądze zostały przekazane.

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Prawa kupującego, wynikające z nienależytego wykonania umowy, określone są w ogólnie obowiązujących przepisach prawnych (zwłaszcza postanowieniach § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 oraz, jeżeli kupujący jest konsumentem, § 2158 do 2174 Kodeksu cywilnego. W związku z zastosowaniem praw związanych z nienależytym wykonaniem umowy postępować będziemy zgodnie z naszym Regulaminem reklamacyjnym.

8. POZOSTAŁE INFORMACJE DLA KONSUMENTA

8.1 Jakie są nasze upoważnienia do wykonywania działalności?

Do prowadzenia sprzedaży towarów jesteśmy upoważnieni na podstawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Nasza działalność nie wymaga innych pozwoleń.

8.2 W jaki sposób rozpatrujemy skargi?

Ewentualne skargi i zażalenia rozpatrujemy za pośrednictwem e-maila kontaktowego. Ponadto kupujący może się zwrócić do odpowiedniego urzędu d/s działalności gospodarczej lub do Czeskiej Inspekcji Handlowej.

8.3 Jakie są prawa kupującego w przypadku powstania sporu konsumenckiego?

Jeżeli kupujący jest równocześnie konsumentem i powstanie pomiędzy nami spór związany z umową, którego nie uda się rozwiązać bezpośrednio, kupujący jest upoważniony do zwrócenia się w sprawie sporu do Czeskiej Inspekcji Handlowej (adres: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; interfejs: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; kontakt elektroniczny: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) lub do Stowarzyszenia Czeskich Konsumentów, o.p.p.(adres: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, interfejs: www.konzument.cz, kontakt elektroniczny: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) w celu pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego. Korzystać z tego prawa można najpóźniej do 1 roku od dnia, w którym kupujący zaczął dochodzić u nas swoich praw, będących przedmiotem tego sporu konsumenckiego.

Do złożenia skarg dotyczących towarów lub usług zakupionych u nas oraz do szukania subiektu alternatywnego rozwiązania sporu skorzystać można z platformy  on-line, która została utworzona przez Komisję Europejską pod adresem:   http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. REJESTRACJA W INTERFEJSIE INTERNETOWYM

9.1 W jaki sposób można się zarejestrować w interfejsie internetowym?

Poprzez rejestrację za pośrednictwem formularza rejestracyjnego w interfejsie internetowym utworzone zostanie konto użytkownika. Dane dostępu do konta użytkownika prosimy przechowywać w tajemnicy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne  nadużycie konta przez osoby trzecie.

Informacje podane w ramach rejestracji muszą być zgodne z prawdą i kompletne.  Jesteśmy upoważnieni do usunięcia konta, które zostało założone z wykorzystaniem danych nieprawdziwych lub niepełnych.  W przypadku zmian w danych zalecamy ich niezwłoczną zmianę również na koncie użytkownika.

9.2 Do czego służy konto użytkownika?

Za pośrednictwem konta użytkownika przede wszystkim można zamawiać towary, śledzić przebieg realizacji zamówienia oraz zarządzać kontem użytkownika.  Ewentualne inne funkcje konta użytkownika podane są na interfejsie internetowym.

9.3 Kiedy możemy usunąć konto użytkownika?

Trzeba brać pod uwagę, że jesteśmy upoważnieni do usunięcia konta użytkownika bez prawa do odszkodowania, jeżeli za jego pośrednictwem dochodzi do naruszania zasad moralności, obowiązujących przepisów prawnych lub niniejszych warunków handlowych.

10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ KORZYSTANIE Z INTERNETOWEGO INTERFEJSU

10.1 Czy treść stron internetowych jest chroniona przez prawo autorskie?

Treść stron internetowych umieszczonych na interfejsie internetowym (teksty z warunkami handlowymi włącznie, zdjęcia, obrazki, loga, wyposażenie programistyczne i inne) chronione są przez prawo autorskie oraz prawa innych osób.  Ich treści nie wolno zmieniać, kopiować, powielać, rozpowszechniać lub wykorzystywać w jakimkolwiek celu bez naszej zgody lub zgody właściciela praw autorskich. Zabronione jest zwłaszcza bezpłatne lub płatne udostępnianie zdjęć i tekstów, umieszczonych na internetowym interfejsie.

Nazwy oraz oznakowanie wyrobów, towarów, usług, firm i spółek mogą być rejestrowanymi znakami ochronnymi odpowiednich właścicieli.

10.2 Odpowiedzialność oraz korzystanie z interfejsu internetowego

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, wynikające z interwencji osob trzecich do interfejsu internetowego lub w wyniku jego wykorzystania w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem. Podczas korzystania z interfejsu internetowego nie wolno postępować w sposób, który mógłby naruszać funkcję systemu lub niewspółmiernie obciążać system.

Jeżeli użytkownik w ramach korzystania z interfejsu internetowego dopuści się jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem lub nieetycznego, jesteśmy upoważnieni do ograniczenia, wstrzymania lub całkowitego ukończenia dostępu do interfejsu bez prawa do odszkodowania. W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej szkody, która powstała w wyniku działania wg tego akapitu, i to w pełnej wysokości.

Należy zwracać uwagę na to, że poprzez kliknięcie na niektóre linki  na interfejsie internetowym może dojść do opuszczenia interfejsu i przekierowania na strony internetowe osob trzecich.

Niniejsze warunki umowy są ważne i obowiązują od 1. 5. 2018